หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


ได้รับความไว้วางใจ เข้าร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิศวกรรมงานระบบ
เสนอแนวทางการออกแบบ ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
โดยเน้นการลงทุนต่ำ และก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด
ลงมือออกแบบตามความสามารถของทีมงานวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ
ระดมความคิดในการออกแบบ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
นำเสนอผลงานในการออกแบบวิศวกรรมงานระบบของแต่ละทีมงาน
ประชุมทีมงานในการออกแบบ เพื่อให้ผลงานออกมาถูกต้องตามกฏหมาย ถูกต้องตามมาตรฐาน
คุ้มค่าต่อการลงทุน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีความสวยงาม และประหยัดพลังงานสูงสุด
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
การออกแบบ ต้องสำเร็จลุล่วงก่อนระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด
ผลงานประสบความสำเร็จ ลูกค้าได้รับการบริการที่ประทับใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

          

รศ.ดร.
ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
วุฒิวิศวกรเครื่องกล


ผศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง


พงค์ศักดิ์ ปรีชาธนะศักดิ์
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง


ศุภชัย วิศวกรสกาว
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง


ศุภสิษฐ์ ธรรมปริพัตรา
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญวิศวกรเครื่องกล


พิทยา มีผล
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง
(ผู้ตรวจสอบอาคาร)


นันทิพัฒน์ เมืองสง
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง
(ผู้ตรวจสอบอาคาร)


เสฐียรพงศ์ บุปผาสุวรรณ
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรควบคุมงาน
(ผู้ตรวจสอบอาคาร)


ปิยะ เข็มกำเนิด
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญสถาปนิก


ธวัชชัย อุดมอารยะ
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สามัญวิศวกรโยธา


อดิศัย แท่งทอง
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ
081-815-2200

อดิศัย แท่งทอง
สมาชิก (วสท.)
เลขที่ 199
อดิศัย แท่งทอง
คณะกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ (วสท.)
ปี พ.ศ.2557-2559
อดิศัย แท่งทอง
สมาชิก (BSA)
เลขที่ 0902
อดิศัย แท่งทอง
วิทยากร
ผู้ตรวจสอบอาคาร
อดิศัย แท่งทอง
อนุกรรมการ สมาคมวิชาชีพ
สภาวิศวกร
วิศวกรออกแบบงานระบบ
ระบบไฟฟ้า สื่อสาร
วิศวกรออกแบบ
ระบบเครื่องกล
ระบบปรับอากาศ
และสุขาภิบาล
วิศวกรที่ปรึกษา
วิศวกรบริหารโครงการ
วิศวรกรบริหารต้นทุน
และปริมาณงาน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสุและอุปกรณ์งานระบบ
ภายในอาคารทุกประเภท
ให้บริการ
กองพิสูจน์หลักฐาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้บริการ
ในการร่วมทำกิจกรรม
ทางวิชาการต่างๆ กับ วสท.

COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915